Biedrības LOKA statūti

Ņemot vērā lielo interesi par LOKA, Forumā tiek izveidota atsevišķa tēma par iestāšanos, statūtiem, dalības maksu, pienākumiem, tiesībām un principiem. Laipni lūgti!
User avatar
Anita
Posts: 375
Pievienojies: Mon Feb 07, 2011 4:29 pm
Atrašanās vietas: Rīgas rajons

Biedrības LOKA statūti

Postby Anita » Mon Dec 12, 2011 9:15 pm

BIEDRĪBAS LATVIJAS ORHIDEJU KOLEKCIONĀRU ASOCIĀCIJA

s t a t ū t i

1.nodaļa Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas orhideju kolekcionāru asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).


2.nodaļa.Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Latvijas orhideju kolekcionāru, audzētāju un interesentu apvienošana.
2.1.2. Popularizēt un veicināt orhideju audzēšanu Latvijā.
2.1.2. Sadarbība ar Baltijas un citu valstu kolekcionāriem, audzētājiem un interesentiem.
2.1.3. Organizēt izglītojošus un informējošus pasākumus, kā arī veicināt jaunu interesentu piesaisti.
2.1.4. Vākt, apkopot un izplatīt informāciju par orhidejām, kolekcionāriem, izstādēm.
2.1.5. Apzināt Latvijā augošo savvaļas orhideju biotopus, veicināt to aizsardzību, veikt iedzīvotāju izglītošanu šajā jomā.


3.nodaļa.Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa.Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, viena Biedrības biedra rekomendāciju un kvīti par iestāšanās naudas samaksu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.5.5. biedrs ar savu rīcību grauj Biedrības reputāciju vai prestižu.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7. Biedrības valde pēc biedru vai savas iniciatīvas var uzņemt Biedrībā goda biedrus. Par goda biedriem var kļūt rīcībspējīgas fiziskās vai juridiskās personas vai tiesībspējīgas personālsabiedrības, kuras sniegušas ievērojamu atbalstu Biedrības mērķu īstenošanā. Goda biedriem ir visas biedru tiesības, izņemot balsstiesības. Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt iestāšanās un biedra naudu.


5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valde tiek ievēlēta uz 2 (diviem) gadiem.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.


9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.


10. nodaļa. Biedru nauda un iestāšanās naudu.

10.1. Biedrības biedri, iestājoties biedrībā, maksā iestāšanās naudu, kuras apmēru nosaka Valde.
10.2. Biedrības biedri vienu reizi mēnesī maksā biedru naudu, kuras apmēru un samaksas termiņus nosaka Valde.


Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Ar Nr. 40008148684
Valsts notāre L.Strode

Return to “Kā iestāties biedrībā LOKA?”

Who is online

Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: 1 un 0 viesis